PROGRAMY OSŁONOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH

wskazane    w    Uchwale    Nr   XXX/780/16   Rady   Miejskiej   w   Łodzi   z   dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020.

Dodatek mieszkaniowy
Możliwość obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów
Korzystanie z pomocy społecznej
Zamiana z kontrahentem, który ureguluje powstałą należność czynszową
Odpracowanie zadłużenia czynszowego

Skorzystanie z możliwości odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia należności na raty, a w przypadkach szczególnych również umorzenie należności

ZAMIANA LOKALU Z KONTRAHENTEM, KTÓRY UREGULUJE POWSTAŁĄ NALEŻNOŚĆ CZYNSZOWĄ
Przeprowadzenie dobrowolnej zamiany wzajemnej pozwoli osobom zadłużonym na:
1

pozbycie się długów związanych z zaległościami czynszowymi (dług nie jest umarzany nawet w momencie wykonania eksmisji i może być dochodzony przez wynajmującego w drodze postępowania komorniczego);

2

uzyskanie mieszkania z umową na czas nieoznaczony, a nie lokalu socjalnego;

3

uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji;

4

dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości finansowych najemcy;

5

możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale;

6

możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona lub przewidziana jest sprzedaż lokali, w przypadku chęci wykupu mieszkania.

Zgłoszenie lokalu do zamiany wzajemnej następuje poprzez wypełnienie druku oferty, który można pobrać w Wydziale Zamiany Mieszkań Łódź, ul. Piotrkowska 153 oraz na stronie internetowej www.zamianymieszkan.lodz.pl

Złożona oferta ważna jest przez jeden rok od daty jej wpływu.