Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

Obniżki czynszu

Pomoc finansowa

Obniżki czynszu

OBNIŻKA CZYNSZU Z TYTUŁU NISKICH DOCHODÓW

Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi o niskich dochodach (liczonych procentowo do wysokości najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku) mogą ubiegać się o obniżkę czynszu naliczonego na okres 12 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód to uzasadnia, obniżka czynszu może być udzielona na kolejne okresy dwunastomiesięczne, z zastrzeżeniem, że jeżeli powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię użytkową lokalu, określoną w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r., o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 180) obniżka czynszu z tytułu niskich dochodów przysługuje przez okres 12 miesięcy, bez możliwości jej przedłużenia na kolejne okresy 12 miesięczne, chyba, że najemca w terminie 6 miesięcy od daty przyznania ulgi złoży wniosek o przydział lokalu mieszkalnego o powierzchni spełniającej normatywną powierzchnię użytkową lokalu, określoną przepisami o dodatkach mieszkaniowych, a Miasto Łódź do końca okresu objętego ulgą w czynszu nie przedstawi propozycji najmu takiego lokalu.

Obniżka czynszu przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód najemcy w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wynosi:

1) w gospodarstwie jednoosobowym:

a) do 90% najniższej emerytury – obniżka 50%;

b) powyżej 90% do 120% najniższej emerytury – obniżka 30%;

c) powyżej 120% do 150% najniższej emerytury – obniżka 20%.

d) powyżej 150% do 180% najniższej emerytury – obniżka 10%.

2) w gospodarstwie wieloosobowym:

a) do 70% najniższej emerytury – obniżka 50%;

b) powyżej 70% do 100% najniższej emerytury – obniżka 30%;

c) powyżej 100% do 120% najniższej emerytury – obniżka 20%.

c) powyżej 120% do 150% najniższej emerytury – obniżka 10%.

Za gospodarstwo domowe i dochód, przyjmuje się gospodarstwo domowe i dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych.

Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu z tytułu niskich dochodów zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. W zakresie wzoru przedstawianej deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych w przedstawionej deklaracji upoważniony pracownik może przeprowadzić wywiad środowiskowy oraz zażądać od najemcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia majątkowego, a także dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Obniżki czynszu nie udziela się najemcy, który:

1 nie złożył deklaracji o dochodach lub złożył deklarację niezgodną z prawdą;

2 nie złożył oświadczenia majątkowego lub nie dostarczył na żądanie zaświadczenia;

3 zamieszkuje w lokalu socjalnym lub tymczasowym;

4 odmówił przyjęcia zaproponowanego przez wynajmującego lokalu zamiennego;

5 odmówił przyjęcia zaproponowanego przez wynajmującego lokalu zamiennego;

6 zalega z zapłatą należności, co najmniej za 1 miesiąc płatności za zajmowany lokal mieszkalny i nie zawarł porozumienia określającego warunki spłaty należności;

7 w dniu złożenia wniosku o obniżkę czynszu ma przyznany dodatek mieszkaniowy.

Odstępuje się od obniżenia czynszu, jeżeli przeprowadzony przez upoważnionego pracownika wywiad środowiskowy wykaże, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym najemcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony.

Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi w wysokości 200% kwoty udzielonej obniżki czynszu.

Wnioski przyjmuje i udziela informacji właściwy dla nieruchomości Rejon Obsługi Najemców.

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH
W CZASIE EPIDEMII

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967 i 2177) Zarząd Lokali Miejskich wprowadził do dnia 17 grudnia 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Zarząd Lokali Miejskich, zwany dalej ZLM, zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w ZLM.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną przez interesanta terminu spotkania w siedzibie ZLM, tj. przy al. T. Kościuszki 47 lub Rejonie Obsługi Najemców właściwym wg miejsca zamieszkania interesanta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do ZLM, można również składać elektronicznie na adres e-mail: zlm@zlm.lodz.pl , za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków ZLM oraz Rejonach Obsługi Najemców.

zobacz szczegóły >>

UWAGA
ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO.

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę bankową łódzkiego magistratu przejmie Bank Pekao SA. Spowoduje to zmianę numerów wszystkich kont bankowych najemców.

O numerach indywidualnych rachunków bankowych Zarząd Lokali Miejskich poinformuje Państwa odrębnym pismem.

Skip to content