Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

Odpracowanie zadłużenia

Pomoc finansowa

Odpracowanie zadłużenia

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ODPRACOWANIA ZALEGŁOŚCI:

Zarządzenie Nr 8764/VII/2018 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia możliwości spłaty zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi w formie świadczenia rzeczowego.

1. Lokal, który zajmuje dłużnik musi znajdować się w nieruchomości stanowiącej mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi.

2. Dłużnik może skorzystać z możliwości spłaty zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego jeżeli dochód miesięczny w gospodarstwie domowym dłużnika nie przekracza:

175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. Można odpracować zaległe opłaty za używanie lokalu według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o umożliwienie spłaty zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi.

4. Istnieje możliwość spłaty w formie świadczenia rzeczowego zadłużenia, które istnieje na koncie ewidencyjnym lokalu, w którym dłużnik już nie mieszka (został eksmitowany).

5. Wartość świadczenia rzeczowego wykonanego przez dłużnika jest ustalana jako iloczyn rzeczywistego czasu wykonania świadczenia oraz stawki 15,00 zł/godz.

6. Dłużnicy mogą odpracować zaległości tylko jeden raz.

7. Wnioski o możliwość odpracowania mogą składać wszyscy dłużnicy (spełniający warunki wskazane w pkt. 1 i 2), również osoby posiadające na koncie ewidencyjnym lokalu zadłużenie przekraczające 10 000,00 zł.

8. W przypadku gdy zadłużenie przekracza kwotę 10.000 zł. dłużnik może wnioskować do Zarządu Lokali Miejskich, o zgodę na uregulowanie zadłużenia, w zależności od jej wysokości w częściach każdorazowo do kwoty 10.000 zł.

9. Osoba składająca wniosek o odpracowanie zaległości zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących w lokalu (zaświadczenie z zakładu pracy, lub decyzję o pobieraniu świadczenia: emerytury bądź renty, w przypadku pozostawania bez pracy decyzja z P.U.P. o rejestracji jako osoba bezrobotna, w sytuacji korzystania z pomocy M.O.P.S. zaświadczenie o otrzymanej pomocy finansowej)

10. Dłużnicy nie mają obowiązku wykonywać świadczenie rzeczowe 5 dni w tygodniu po 8 godzin – nikt nie narzuca na nich takiego zobowiązania. Osoba odpracowująca zadłużenie ma możliwość wyboru ile dni w tygodniu i po ile godzin dziennie będzie wykonywać świadczenie, sama decyduje ile godzin w miesiącu może poświęcić odpracowaniu zaległości.

11. Porozumienie zostaje zawarte na okres 1 roku od dnia zawarcia porozumienia, nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia zobowiązania objętego porozumieniem.

12. Porozumienie umożliwiające odpracowanie nie zatrzymuje naliczania odsetek od zadłużenia podstawowego

13. Można równocześnie podpisać porozumienie o ratalnej spłacie zadłużenia (które zatrzymuje naliczanie odsetek ustawowych) oraz porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego.

14. Podsumowując: najważniejszy jest stan prawny nieruchomości (100% Gmina) oraz dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób zamieszkujących w lokalu.

15. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Wydziałem Windykacji – Łódź, Al. Kościuszki 47, tel. (42) 628 7036 i (42) 628 7109

Wniosek o odpracowanie zaległości >>>

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH
W CZASIE EPIDEMII

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967 i 2177) Zarząd Lokali Miejskich wprowadził do dnia 17 grudnia 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Zarząd Lokali Miejskich, zwany dalej ZLM, zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w ZLM.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną przez interesanta terminu spotkania w siedzibie ZLM, tj. przy al. T. Kościuszki 47 lub Rejonie Obsługi Najemców właściwym wg miejsca zamieszkania interesanta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do ZLM, można również składać elektronicznie na adres e-mail: zlm@zlm.lodz.pl , za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków ZLM oraz Rejonach Obsługi Najemców.

zobacz szczegóły >>

UWAGA
ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO.

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę bankową łódzkiego magistratu przejmie Bank Pekao SA. Spowoduje to zmianę numerów wszystkich kont bankowych najemców.

O numerach indywidualnych rachunków bankowych Zarząd Lokali Miejskich poinformuje Państwa odrębnym pismem.

Skip to content