Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

Raty

Pomoc finansowa

Odroczenia terminu płatności

ROZKŁADANIE ZALEGŁOŚCI NA RATY/ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/1449/21 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

1. Podanie dłużnika o rozłożenie zaległości na raty powinno wskazywać, w jakiej wysokości rata jest możliwa do spłaty. Należy uświadomić osobie zadłużonej, że podpisanie porozumienia ratalnego oznacza comiesięczne wpłaty kwoty rat + bieżące opłaty za lokal.

2. Maksymalna liczba rat to 48 (4 lata).

3. Porozumienie ratalne jest korzystne dla dłużnika, ponieważ zatrzymuje naliczanie odsetek od zadłużenia podstawowego.

4. Rozkładając zadłużenie na raty dopasowane do możliwości finansowych dłużnika możemy jednocześnie odroczyć termin płatności pozostałej kwoty zadłużenia będącej różnicą pomiędzy kwotą rozłożoną na 48 rat i zadłużeniem ogółem.

5. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać opis aktualnej sytuacji materialnej oraz wszelkie okoliczności uzasadniające składany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności podane we wniosku. Należy, zatem dostarczyć zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny zamieszkujących w lokalu (zaświadczenie z zakładu pracy, lub decyzja o pobieraniu świadczenia: emerytury bądź renty, w przypadku pozostawania bez pracy decyzja z P.U.P. o rejestracji, jako osoba bezrobotna, w sytuacji korzystania z pomocy M.O.P.S. zaświadczenie o otrzymanej pomocy finansowej w latach 2015 – 2016),

6. Należy uzupełnić oświadczenie majątkowe (załącznik do uchwały XLVII/1449/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r.) oraz wykazać miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego (faktury za gaz i energię elektryczną)

7. Można równocześnie podpisać porozumienie o ratalnej spłacie zadłużenia oraz porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (odpracowanie).

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH
W CZASIE EPIDEMII

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967 i 2177) Zarząd Lokali Miejskich wprowadził do dnia 17 grudnia 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Zarząd Lokali Miejskich, zwany dalej ZLM, zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w ZLM.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną przez interesanta terminu spotkania w siedzibie ZLM, tj. przy al. T. Kościuszki 47 lub Rejonie Obsługi Najemców właściwym wg miejsca zamieszkania interesanta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do ZLM, można również składać elektronicznie na adres e-mail: zlm@zlm.lodz.pl , za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków ZLM oraz Rejonach Obsługi Najemców.

zobacz szczegóły >>

UWAGA
ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO.

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę bankową łódzkiego magistratu przejmie Bank Pekao SA. Spowoduje to zmianę numerów wszystkich kont bankowych najemców.

O numerach indywidualnych rachunków bankowych Zarząd Lokali Miejskich poinformuje Państwa odrębnym pismem.

Skip to content