Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

IOK – Regulamin

dla Najemców

Internetowa Obsługa Kontrahenta

Regulamin określający zasady korzystania z serwisu
Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin przeznaczony jest dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych zainteresowanych korzystaniem z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK) w ramach dostępu do usług oferowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi za pomocą Internetu.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

ZLM– Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi Al. Kościuszki 47 będący zarządcą lokali;

IOK – serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta;

RON – Rejon Obsługi Najemców;

najemca – osoba/podmiot będący najemcą lokalu w budynku zarządzanym przez ZLM;
użytkownik – kontrahent zarejestrowany w IOK posiadający login oraz hasło;
wniosek – uzupełniony dokument umożliwiający uruchomienie procedury aktywacji konta w ramach IOK, który kontrahent po okazaniu dowodu tożsamości podpisuje w kancelarii RON obsługującym daną nieruchomość;
login – ciąg znaków identyfikujących jednoznacznie użytkownika w IOK, nadawany przez ZLM;
hasło – kombinacja znaków (min.8 – max.15) zapewniająca użytkownikowi wyłączność dostępu do IOK.

§ 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Zarząd Lokali Miejskich.

§ 4. IOK dostępne jest pod adresem: www.zlm.lodz.pl/konto

Rozdział 2
Warunki udostępniania konta

§ 5. Warunkiem utworzenia i udostępnienia najemcy konta w IOK jest:

1) posiadanie tytułu prawnego do lokalu;

2) posiadanie adresu e-mail;

3) wypełnienie elektronicznego wniosku o dostęp do IOK dostępnego na stronie www.zlm.lodz.pl/iok ;

4) wydrukowanie oraz podpisanie wniosku przez przyszłego użytkownika, który zostanie przesłany na adres e-mail użytkownika podany w procesie rejestracji;

5) złożenie przez użytkownika podpisanego wniosku w RON obsługującym nieruchomość, w której zamieszkuje użytkownik za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 6. Po otrzymaniu loginu oraz hasła na adres e-mail, użytkownik loguje się do aplikacji IOK na stronie www.zlm.lodz.pl/konto , zapoznając się i akceptując Regulamin korzystania z IOK.

Rozdział 3
Zasady korzystania z IOK

§ 7. Korzystanie z IOK jest bezpłatne.

§ 8. Użytkownik może korzystać z następujących funkcji IOK:

1) ogłoszenia/informacje ZLM (odczyt aktualnych komunikatów dla użytkownika);

2) odczyt kartoteki finansowej lokalu użytkownika – podgląd;

3) odczyty liczników (zgłaszanie aktualnych odczytów wodomierzy lokalu użytkownika);

4) dane kontaktowe (możliwość edycji oraz korekty danych osobowych użytkownika).

Rozdział 4
Zakres odpowiedzialności i uprawnień użytkownika

§ 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane w formularzu zgłoszeniowym oraz za dane przekazane poprzez IOK.

§ 10. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z IOK zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do:

1) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników;

2) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z IOK;

3) bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu.

§ 11. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z używania IOK w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu. Rezygnacja winna zostać zgłoszona pisemnie w RON.

§ 12. W przypadku zmiany danych podanych przy składaniu wniosku oraz wynikających z umowy, użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji w IOK. ZLM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki dla użytkownika, wynikające z braku posiadania aktualnych danych. W przypadku niezgodności podanych danych ze znanym stanem faktycznym lub istnieniem domniemania, że dane są błędne (np. odczyt wodomierzy), ZLM zastrzega sobie możliwość nieuwzględnienia informacji podanych przez użytkownika w IOK.

§ 13. Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).

§ 14. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez ZLM usług drogą elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123).

§ 15. ZLM ma prawo zablokować dostęp do konta, w przypadku stwierdzenia korzystania z niego przez użytkownika w sposób sprzeczny z regulaminem lub przepisami prawa oraz w przypadku utraty prawa do lokalu. Użytkownik o zablokowaniu konta zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

Rozdział 5

Zakres odpowiedzialności i uprawnień ZLM

§ 16. ZLM utworzy konto IOK na wniosek użytkownika w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

§ 17. ZLM niezwłocznie po utworzeniu konta, prześle login i hasło startowe na adres e–mail wskazany przez użytkownika we wniosku.

§ 18. ZLM nie odpowiada za bezpieczeństwo informacji o użytkownikach IOK w sytuacji gdy użytkownik udostępnił osobom trzecim swój login i hasło, nawet w sposób niezamierzony (włamania, wirusy komputerowe).

§ 19. Najemca może posiadać tylko jedno konto w IOK.

Rozdział 6
Informacje techniczne

§ 20 ZLM nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do serwisu IOK.

§ 21 ZLM nie odpowiada za szybkość przesyłanych danych i ich ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.

§ 22 ZLM posiada niezbędne zabezpieczenia oraz procedury pracy w IOK.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 23 W przypadku stwierdzenia wykorzystywania konta przez inne – nieupoważnione osoby, zgubieniu hasła i innych wypadków losowych, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie ZLM na adres iok@zlm.lodz.pl w celu niezwłocznego zablokowania konta (warunkiem zablokowania konta jest przesłanie wiadomości z adresu email wskazanego przez kontrahenta we wniosku o rejestracje konta) lub pisemnie do RON.

§ 24 Zgłoszenie przez użytkowników wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji odnośnie działania IOK możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iok@zlm.lodz.pl lub pod numerem telefonu (42) 628 70 07.

§ 25 ZLM zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania IOK. O zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

§ 26 ZLM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany stają się obowiązujące od dnia opublikowania ich na stronie internetowej ZLM pod adresem: https://www.zlm.lodz.pl/iok/regulamin .

§ 27 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019r.

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH
W CZASIE EPIDEMII

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583 i 1754) Zarząd Lokali Miejskich wprowadził do dnia 31 października 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Zarząd Lokali Miejskich, zwany dalej ZLM, zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w ZLM.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną przez interesanta terminu spotkania w siedzibie ZLM, tj. przy al. T. Kościuszki 47 oraz Rejonie Obsługi Najemców właściwym wg miejsca zamieszkania interesanta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do ZLM, można również składać elektronicznie na adres e-mail: zlm@zlm.lodz.pl , za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków ZLM oraz Rejonach Obsługi Najemców.

zobacz szczegóły >>

Skip to content