Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top

Zarząd Lokali Miejskich Łódź, ZLM Łódź

  /  Aktualności   /  Polecamy! Lokale użytkowe! Konkurs ofert do dnia 05 maja 2022 roku.

Polecamy! Lokale użytkowe! Konkurs ofert do dnia 05 maja 2022 roku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ SPOSOBU ICH ZAGOSPODAROWANIA.

Termin składania ofert upływa

05 maja 2022 r. – godz. 15:00

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6533/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r.
W ofercie należy podać dane określone w § 8 ust. 1 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Wydziału Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich przy al. Kościuszki 47, wykaz ten ulega zmianom co do opisu stanu technicznego (np. z uwagi na awarię, omyłki oczywiste) oraz zamknięcia przetargu w całości lub części zgodnie z §14 regulaminu przetargu.
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Lokali Użytkowych Zarządu Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47, po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium. Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi należnościami z tytułu najmu lokali należących do Miasta Łódź oraz, że nie są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Długów.

Ponadto, przy składaniu oferty i rejestrowaniu wpłaty wadium, oferent zobowiązany jest podać:
– w przypadku oferentów nie prowadzących działalności gospodarczej – PESEL,
– w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą – NIP i PESEL.

Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zarządu Lokali Miejskich Nr

29 1240 1037 1111 0011 0911 3293

 

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06 maja 2022 r.
o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47).

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT ODBĘDZIE SIĘ BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW

Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrają lokalu, po ogłoszeniu wyników konkursu ofert zostaną przelane na rachunki bankowe ich właścicieli.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcą akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi.
Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wg. właściwości).
Wykonanie prac adaptacyjnych w obrębie części wspólnych nieruchomości, w lokalach usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, wymaga uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

UWAGA:
W przypadku gdy ofertę składa podmiot nie będący osobą fizyczną, do oferty obowiązkowo załącza dokument potwierdzający umocowanie prawne osób podpisujących ofertę w jego imieniu.

Stawka czynszu określona w wykazie lokali użytkowych nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 6534/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe (ze zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu. Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali stanowiących własność Miasta Łódź.

Stawka czynszu zaoferowana w przetargu nie będzie obniżona.

Wzory umów najmu, stanowiące załączniki do Zarządzenia Nr 27/2018 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów najmu lokali użytkowych i garaży, dostępne są na stronie internetowej ZLM www.zlm.lodz.pl .

UWAGA:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.
W lokalach wyposażonych w instalację wodociągowo-kanalizacyjną lub wodociągową przyszli użytkownicy będą zobowiązani do montażu wodomierza we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Lokali Użytkowych Zarządu Lokali Miejskich – al. Kościuszki 47., tel. (42) 628-70-85.

Wyjaśnienia:

Zgodnie z pkt. II objaśnień do tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6534/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r., do usług podstawowych zalicza się następujące rodzaje działalności: krawiectwo miarowe, szewstwo, zegarmistrzostwo, kuśnierstwo, stolarstwo usługowe, tapicerstwo, pranie, prasowanie, maglowanie, naprawa sprzętu RTV, AGD i sportowego, rzemiosło artystyczne i zanikające.

UWAGA !
Utworzenie nowego Rejonu Obsługi Najemców

W dniu 1 kwietnia 2022 roku, w Zarządzie Lokali Miejskich utworzono
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19A.

Do zadań RON-ZO należy administrowanie nieruchomościami współwłasnymi, prywatnymi, Skarbu Państwa oraz lokalami stanowiącymi własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych, usytuowanymi na terenie Miasta Łodzi, które do tej pory przypisane były obszarowo do pozostałych już istniejących RON-ów.

Dane kontaktowe

Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
Telefon: (42) 684 81 90
e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Skip to content