Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

Lokale mieszkalne

nasza oferta

Lokale mieszkalne

Informacja dotycząca wynajmu w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych.

Składający ofertę powinien zapoznać się z Regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 22 lipca 2021 r. Oferta powinna zawierać dokumenty określone w § 6 Regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.

Przed złożeniem oferty Zainteresowany winien obejrzeć lokal mieszkalny ( klucze dostępne są we właściwych Rejonach Obsługi Najemców u Administratora nieruchomości, w której znajduje się wolny lokal mieszkalny )

Lokale mieszkalne w nieruchomościach spoza mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi nie podlegają wykupowi na własność.

Oferty należy składać w Kancelarii Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi Al. Kościuszki 47 ( parter budynek A).

W celu uzyskania informacji o aktualnych lokalach wolnych prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Lokali Mieszkalnych tel. 42 628-71-13

Zobacz ogłoszenie na stronie BIP ZLM

UWAGA !
Utworzenie nowego Rejonu Obsługi Najemców

W dniu 1 kwietnia 2022 roku, w Zarządzie Lokali Miejskich utworzono
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19A.

Do zadań RON-ZO należy administrowanie nieruchomościami współwłasnymi, prywatnymi, Skarbu Państwa oraz lokalami stanowiącymi własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych, usytuowanymi na terenie Miasta Łodzi, które do tej pory przypisane były obszarowo do pozostałych już istniejących RON-ów.

Dane kontaktowe

Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
Telefon: (42) 684 81 90
e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Skip to content