Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

Lokale użytkowe

nasza oferta

Lokale użytkowe

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

1. Przydział (na podstawie § 3.1 Zarządzenia Nr 6535/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r., W sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu) może nastąpić po złożeniu wniosku w Wydziale Lokali Użytkowych Zarządu Lokali Miejskich
– al. Kościuszki 47 – parter).
2. O przydziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia w tym samym dniu, na ten sam lokal kilku wniosków, wyboru najemcy dokonuje Wydział Lokali Użytkowych ZLM z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, przy udziale osób zainteresowanych najmem.
3. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.
4. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody z Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na koszt własny i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 6534/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe (ze zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni.

Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawki w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy zastosowanej stawki czynszu. Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawki czynszu ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Stawka czynszu jest stawką netto i nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych. Przyszły najemca jest zobowiązany do zgłoszenia się do organu podatkowego w celu opłacania podatku od nieruchomości.

UWAGA:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych. W lokalach nie będzie mogła prowadzona działalność polegają na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wynajmu lokali w trybie bezprzetargowym można kontaktować się z pracownikami Wydziału Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47 – tel. (42) 628-70-84, (42) 628-70-85, (42) 628-70-86.

UWAGA:
Do usług podstawowych zaliczane są następujące rodzaje działalności:

krawiectwo miarowe, szewstwo, zegarmistrzostwo, kuśnierstwo, stolarstwo usługowe, tapicerstwo, pranie, prasowanie, maglowanie, naprawa sprzętu RTV, AGD i sportowego oraz rzemiosło artystyczne i zanikające.

UWAGA !
Utworzenie nowego Rejonu Obsługi Najemców

W dniu 1 kwietnia 2022 roku, w Zarządzie Lokali Miejskich utworzono
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19A.

Do zadań RON-ZO należy administrowanie nieruchomościami współwłasnymi, prywatnymi, Skarbu Państwa oraz lokalami stanowiącymi własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych, usytuowanymi na terenie Miasta Łodzi, które do tej pory przypisane były obszarowo do pozostałych już istniejących RON-ów.

Dane kontaktowe

Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
Telefon: (42) 684 81 90
e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Skip to content