Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

RODO

Ochrona danych osobowych

Informacje RODO

RODO – ogólne informacje

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsparcie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego >>

Ustawy o ochronie danych osobowych >>

Kto przetwarza Państwa dane

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi al. Kościuszki 47.

REGON 363752546 NIP 7252122232 tel. (42) 628 70 34

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
Zarządu Lokali Miejskich

Przemysław Szymański

Tel. 42 628 70 34 IOD@ZLM.LODZ.PL

Jak przetwarzamy dane osobowe

Artykuł 6 RODO

Zgodność przetwarzania z prawem

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.

Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Zarządzie Lokali Miejskich.

Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a – e ogólnego rozporządzenia.

Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
a. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994);
b. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995).

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Prawo dostępu do danych – każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie jej informacji o tym, czy jej dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii

Prawo do poprawienia danych – osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo, w razie stwierdzenia nieścisłości w zgromadzonych danych, w każdej chwili spowodować, żeby jej dane zostały poprawione przez administratora bez zbędnej zwłoki.

Prawo do sprzeciwu – każda osoba, której dane są przetwarzane może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądać ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

  • jeżeli kwestionuje prawidłowość danych (ograniczenie następuje na okres sprawdzenia prawidłowości danych przez administratora),
  • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania (ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy podstawy administratora do przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu),
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,

Dane nie są już potrzebne administratorowi do celów przetwarzania, jednakże osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma, co do zasady, prawo do uzyskania od administratora kopii przekazanych mu danych, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo czytelnym oraz do żądania przesłania tych danych innemu administratorowi.

Prawo do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych) – każda osoba, której Dane są przetwarzane ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych, a administrator ma obowiązek jej Dane usunąć bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

  • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie jej Danych i nie ma innej podstawy do ich przetwarzania;
  • osoba, której Dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej Danych i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

Profilowanie

Decyzje podejmowane wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

Zarząd Lokali Miejskich udostępnia dane osobowe Prezydentowi Miasta Łodzi lub jednostkom organizacyjnym (np. Urzędowi Miasta Łodzi, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej itp.) działającym na podstawie i w granicach jego upoważnień w celu realizacji zadań własnych gminy.

Monitoring wizyjny

Zgodnie z zapisami Art. 9a i Art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na terenie Hali Targowej „Górniak” oraz Hali na ul . Małej 2 włączony jest monitoring wizyjny.

Adres:

Al. Tadeusza Kościuszki 47
90-514 Łódź

Infolinia:

(42) 628 70 00

Fax:

(42) 633 96 07

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ZLM na platformie ePUAP:

/zlm/SkrytkaESP

E-mail:

zlm@zlm.lodz.pl

NIP: 7252122232
Regon: 363752546

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH
W CZASIE EPIDEMII

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583 i 1754) Zarząd Lokali Miejskich wprowadził do dnia 31 października 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Zarząd Lokali Miejskich, zwany dalej ZLM, zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w ZLM.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną przez interesanta terminu spotkania w siedzibie ZLM, tj. przy al. T. Kościuszki 47 oraz Rejonie Obsługi Najemców właściwym wg miejsca zamieszkania interesanta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do ZLM, można również składać elektronicznie na adres e-mail: zlm@zlm.lodz.pl , za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków ZLM oraz Rejonach Obsługi Najemców.

zobacz szczegóły >>

Skip to content