ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
 KONTAKT
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 LOKALE DO WYNAJĘCIA
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 PRACA W ZLM
 REGULAMINY
 PRAWO
 FINANSE
 
 
 
FINANSE >> Bilans jednostki budżetowej 2018
 Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Tabela 1.1.1  Zmiany stanu wartości początkowej  rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych        

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych       

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych  wg podanej specyfikacji

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Tabela 1.13.1  Rozliczenia międzyokresowe czynne

Tabela 1.13.2  Rozliczenia międzyokresowe bierne

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu

 

 

 

 

 


 

Osoba, która wytworzyła informację: Adam Woch
Osoba, która odpowiada za treść dokumentu: Adam Woch
Osoba, która wprowadziła informację do serwisu: Piotr Biernacki
Data wytworzenia informacji: 2019-05-09 12:59:07
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-09 13:02:04
Data wprowadzenia informacji do serwisu: 2019-05-09 12:59:44