Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top

Zarząd Lokali Miejskich Łódź, ZLM Łódź

  /  Aktualności   /  Polecamy – lokale użytkowe – licytacja w dniu 29 października 2021r.

Polecamy – lokale użytkowe – licytacja w dniu 29 października 2021r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

29 października 2021 r.

o godz. 10:00 w Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 (lewy kuluar na parterze od strony al. Politechniki, wejście od strony ul. Skorupki).

UWAGA:
Każdy z uczestników przetargu, przed wejściem na licytację, zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz przebywania w masce zakrywającej usta i nos. Po wejściu na licytację, uczestnicy przetargu zobowiązani są do zachowania co najmniej 2-metrowego odstępu pomiędzy sobą.

Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6533/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych (ze zmianami).

Przypominam iż zgodnie z § 13 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 6533/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia licytacji w całości lub na poszczególne lokale bez podawania przyczyn.

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu zamieszczoną na stronie internetowej Zarządu Lokali Miejskich www.zlm.lodz.pl .

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zarządu Lokali Miejskich Nr

55 1560 0013 2001 2565 4000 0458

w terminie do dnia 28 października 2021 r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do Wydziału Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich, al. Tadeusza Kościuszki 47 – parter, do dnia 28 października 2021 r. do godziny 1500 z dowodem wpłaty wadium (potwierdzeniem dokonania przelewu) w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Ponadto, przy rejestrowaniu wpłaty wadium, oferent zobowiązany jest podać:

– w przypadku oferentów nie prowadzących działalności gospodarczej – PESEL,
– w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą – NIP i PESEL.

Ilość osób biorących udział w przetargu jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 40 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.

Osoby, które wpłaciły i zarejestrowały wpłatę wadium i nie wylicytują żadnego lokalu będą miały przekazane wpłacone kwoty na konta, z których dokonano przelewu.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi.

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wg. właściwości).

Wykonanie prac adaptacyjnych w obrębie części wspólnych nieruchomości, w lokalach usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, wymaga uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich, tel. (42) 628-70-84, (42) 628-70-85, (42) 628-70-86 oraz (42) 628-70-47.

UWAGA:

Ostateczny wykaz lokali przeznaczonych do przetargu (wraz z naniesionymi zmianami) dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Lokali Miejskich www.zlm.lodz.pl .

Stawka czynszu określona w wykazie lokali użytkowych nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 6534/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

Stawka czynszu zaoferowana w przetargu nie będzie obniżona.

UWAGA:

Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

W lokalach wyposażonych w instalację wodociągowo-kanalizacyjną lub wodociągową przyszli użytkownicy będą zobowiązani do montażu wodomierza we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego.

Wyjaśnienia:

Zgodnie z pkt. II objaśnień do tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6534/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r., do usług podstawowych zalicza się następujące rodzaje działalności: krawiectwo miarowe, szewstwo, zegarmistrzostwo, kuśnierstwo, stolarstwo usługowe, tapicerstwo, pranie, prasowanie, maglowanie, naprawa sprzętu RTV, AGD i sportowego, rzemiosło artystyczne i zanikające.

UWAGA !
Utworzenie nowego Rejonu Obsługi Najemców

W dniu 1 kwietnia 2022 roku, w Zarządzie Lokali Miejskich utworzono
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19A.

Do zadań RON-ZO należy administrowanie nieruchomościami współwłasnymi, prywatnymi, Skarbu Państwa oraz lokalami stanowiącymi własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych, usytuowanymi na terenie Miasta Łodzi, które do tej pory przypisane były obszarowo do pozostałych już istniejących RON-ów.

Dane kontaktowe

Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
Telefon: (42) 684 81 90
e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Skip to content